2:1 - Toinen tilassa

 

Art & Process toteutti väliaikaisen, paikkasidonnaisen taideteoksen Varikonpuistonpuistoon, Nokelan kaupunginosassa. Palais de Mustajalka -teoksen elinkaari on viisi vuotta ja se on osa 2:1 - Toinen tilassa kuvataiteen projektia, jonka tarkoituksena oli väliaikaisen tilallisen teoksen ja tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen julkiseen tilaan. Projektissa tutkittiin julkisen tilan sosiokulttuurisia ulottuvuuksia sekä yksilön ja yhteisön identiteettiä ja näiden välistä vuorovaikutusta.

Teos rakennettiin paikan päällä toukokuun 2022 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana. Palais de Mustajalka Teoksen muoto viittaa sijaintiympäristöön, mutta eroaa lopulta siitä mitä ympärillä on. Samoin eroaa teoksen oletettu asukas. Yhteisenä tekijänä teoksella ja asukkaalla ovat eksentrisyys ja reuna-alueilla oleminen. Palais de Mustajalka ammentaa inspiraatiota sekä Nokelan alueen mikrohistoriasta että luonnosta. Linnunpesän tavoin taideteos on rakennettu kerätystä, sattumanvaraista muotoa noudattavasta puumateriaalista. Työmaan rajaus muusta puistosta toteutettiin pehmeästi, jotta ohikulkijoilla olisi mahdollisimman matala kynnys lähestyä ja kommunikoida taiteilijan kanssa. Keskusteluissa rakennusprosessi herätti kaukaisia muistoja menneisyydestä. Muistojen viitekehyksenä olivat muun muassa käsityötaito ja hirsirakentaminen, mutta erilaisuudessa oli kuitenkin jotain, joka elävöitti mielikuvitusta ja toi esiin henkilökohtaisia visioita vielä jostain muusta, kuin mitä paikan päällä oli nähtävissä.

Toinen tilassa (osat 1 ja 2) olivat osa  2:1 - Toinen tilassa -kuvataiteen projektia. Toinen tilassa -tapahtuman ensimmäisessä osassa lähestyttiin historiaa ja identiteettiä materiaalisen kulttuurin ja erityisesti arkkitehtuurin ja arkeologian näkökulmasta. Pia Krogius (suunnitteluarkkitehti, Oulun kaupunki) puhui Nokelan rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja sen taustasta suunnittelun/kaupunkisuunnittelun näkökulmasta otsikolla Nokelan rakennettu kulttuuriympäristö. Tapahtuman teemaan liittyen Timo Ylimaunu (yliopistonlehtori, dosentti, Oulun yliopisto) puhui aiheesta  Yhteisöjen muistaminen ja unohtaminen ajassa.

Toinen tapahtuma järjestettiin 10. kesäkuuta 2023. Tapahtuma lähestyi projektin teemaa keskittyen identiteettiin erityisesti performanssitaiteen ja normeja rikkovien yksilöiden kautta. Tapahtumassa nähtiin Taidevankkureiden (kuvanveistäjät Tapani Kokko ja Virpi Kanto) ja Mieskuoro Huutajien performanssit.

Läsnäolo ja performatiivisuus olivat julkisen tilan luonteen mukaisesti keskeisessä osassa koko projektissa. 

In English

Art & Process created an impermanent, site-specific work of art to Varikonpuisto park in the borough of Nokela. The artwork titled Palais de Mustajalka, is one part of the project. The aim of the project 2 in relation to 1 - The Other in The Space was to plan and create an installation and related events to public space. This project studied the sociocultural dimensions of public space and the identities of both the individual and the community and the interplay between them.

The piece was built on site between May 2022 and June 2023. The form of the work refers to the location, but ultimately differs from what is around it. So does the supposed inhabitant. The common feature for the building and its master is their eccentricity and peripherality. Palais de Mustajalka takes inspiration on the one hand from the micro-history of the Nokela area and on the other from the nature. Like a bird´s nest, the artwork is built from collected random and organic form wood. Site was softly indicated in order to encourage passers-by to approach and communicate with the artist. In conversations building process woke up distant memories from the past such as craftsmanship and log building, but again it was something different invigorating the imagination and on expressing the personal visions of something beyond the visuals on site.

Toinen tilassa The Other in The Space (parts 1 and 2) were part of the 2:1 - The Other in The Space visual arts project. The Other in The Space event part one, approached history and identity through material culture and more specificly from the perspective of architecture and archaeology. Pia Krogius (Planning Architect, City of Oulu) spoke about the built cultural environment of Nokela and its background from a planning/urban planning perspective under the title Nokela Built Cultural Environment. In respect of the event theme Timo Ylimaunu (University Lecturer, Associate Professor, University of Oulu) spoke on Remembering and Forgetting Communities in Time.

The second event took place in 10th of June 2023. Event approached the project theme focusing particularly on identity through performance art contributions and norm braking individuals. At the event we saw performances by Taidevankkurit (sculptors Tapani Kokko and Virpi Kanto) and Mieskuoro Huutajat.

Presence and performativity were central to the whole project, given the nature of public space.